Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

My father has to work ______ a night shift once a week.

Đáp án đúng là: B
Giải thích
Giải thích
work on a night shift: làm ca đêm
Dịch: Cha cùa tôi phài làm ca đêm tuần một lần