Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

My mother advised me ______ an apple every day to stay healthy.

Đáp án đúng là: C
Giải thích
advise someone to do something: khuyên ai làm gi:
Dịch: Mẹ tôi khuyên tôi nên ăn một quá táo mồi ngày đế có sức khỏe dồi dào.