Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Only in the Civil War....................killed or wounded.

Đáp án đúng là: D
Giải thích
Đây là cấu trúc đảo ngữ nên “were” được đảo lên trước.
Dịch: Chỉ trong Nội chiến mới có nhiều lính Mỹ bị thiệt mạng và bị thương.