Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Please .................... and see us some time. You„re always welcome.

Đáp án đúng là: B
Giải thích
come to: đến
come around: ghé qua
come about = happen: xảy ra
come away: đi, rời khỏi
Dựa vào ngữ nghĩa chọn “come around”
Dịch: Hãy ghé qua đây và thăm chúng tôi một lúc nào đó. Bạn luôn được chào đón.