Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The British Council has announced the postponement of all IELTS tests ________ to be held in Vietnam from Thursday.

Đáp án đúng là: C
Giải thích
Kiến thức: Mệnh đề quan hệ rút gọn
Giải thích:
Rút gọn mệnh đề quan hệ ở câu bị động
Tạm dịch: Hội đồng Anh thông báo hoãn tất cả các kỳ thi IELTS mà được cấp quyền tổ chức tại Việt Nam
từ thứ Năm.