Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The computer‟s memory is the place where information ______ and calculations are done.

Đáp án đúng là: B
Giải thích
Information là danh từ không đếm đươc chỉ vật nên phải dùng động từ số ít và ở dạng bị động
Dịch: Bộ nhớ máy tính là chỗ các thông tin được lưu trữ và các phép tính được thực hiện