Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

The Convention for the Rights of Persons with Disabilities came into _______ on 3rd May 2008.

Đáp án đúng là: B
Giải thích
Kiến thức về cụm từ cố định
Come into force: có hiệu lực
Tạm dịch: Công ước về quyền của người khuyết tật có hiệu lực vào ngày 3 tháng 5 năm 2008.