Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The earthquake _______ Turkey a few weeks ago caused irreparable damage to some parts of this country .

Đáp án đúng là: C
Giải thích
Kiến thức: Rút gọn mệnh đề quan hệ (Relative clause)
Giải thích:
Mệnh đề quan hệ dạng chủ động rút gọn bằng cách lược bỏ đại từ và chuyể V sang V-ing.
Câu gốc: The earthquake, which hit Turkey a few weeks ago, caused irreparable damage to some
parts of this country.
Tạm dịch: Trận động đất, tấn công Thổ Nhĩ Kỳ vào vài tuần trước, đã gây thiệt hại không thể khắc
phục cho một số khư vực của đất nước này.