Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The judge ................... the murderer to a lifetime imprisonment.

Đáp án đúng là: C
Giải thích
Cấu trúc: sentence sb to imprisonment: bỏ tù ai.
Dịch: Thẩm phán phán kẻ giết người tù trung thân.