Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

These companies were accused on having released a large amount of carbon dioxide into the atmosphere.

Đáp án đúng là: B
Giải thích
Kiến thức về giới từ theo sau động từ
Be accused of st: bị buộc tội vì điều gì
Tạm dịch: Các công ty này bị cáo buộc đã thải một lượng lớn carbon điôxit vào khí quyển.
=> Sửa lỗi: on => of