Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

They ______ your money if you haven't kept your receipt.

Đáp án đúng là: A
Giải thích
Kiến thức về câu điều kiện loại 1
If + S + V(hiện tại), S + Will/Can/shall ...... + V
Tạm dịch: Họ sẽ không trả lại tiền cho bạn nếu bạn không giữ lại hóa đơn.