Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Tony often watches TV after his parents.........................to bed.

Đáp án đúng là: A
Giải thích
Câu chỉ thói quen ở hiện tại : chia hiện tại đơn
Dịch: Tony thường xem TV sau khi bố mẹ anh ta đi ngủ.