Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

“What a great haircut, Lucy!” - “....................”

Đáp án đúng là: D
Giải thích
Dịch: Lucy à, tóc bạn cắt đẹp quá! – Bạn nghĩ vậy sao? Tôi nghĩ nó hơi ngắn.