Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

You'd better _______ a commitment to being a volunteer on a regular basis.

Đáp án đúng là: C
Giải thích
Kiến thức: Cụm từ cố định
Giải thích:
Make a commitment to do st: tận tụy (cống hiến thời gian, công sức vào việc gì đó )
Tạm dịch: Bạn nên dốc sức làm một tinh nguyện viên một cách thường xuyên.
Cụm từ đáng lưu ý khác:
on a regular basic = frequently/ regularly: đều đặn, thường xuyên