Dưới đây là một số cấu trúc cần phải ghi nhớ khi dùng dạng so sánh bằng:

1. So sánh bằng với tính từ hoặc trạng từ

 • Cấu trúc: S + V + as + adj/adv + as + N/ P (giống như, bằng như)
 • Ví dụ: 
  • My book is as interesting as yours (Sách của tôi thú vị như sách của bạn)
  • John sings as well as his sister (John hát hay như chị gái anh ấy)
 • Lưu ý:
  • Khi phủ định ta có thể dùng cấu trúc trên với so ... as

Ví dụ: He is not so tall as his father (Anh ấy không cao bằng bố anh ấy)

  • Sau as không được dùng đại từ tân ngữ

Ví dụ: She is as tall as me (Sai) -> She is as tall as I (Đúng)

2. So sánh bằng với danh từ

 • Cấu trúc: S + V + the same + N + as + N/P (giống như)..
 • Ví dụ:
  • He speaks the same language as she (anh ấy nói ngôn ngữ giống cô ấy)
  • My house is the same height as his (Nhà tôi cao như nhà anh ấy)
 • Lưu ý: Ngược nghĩa với the same... as (giống)different from (khác)

Ví dụ: Their teacher is different from ours (Giáo viên của họ khác với giáo viên của chúng tôi)

Giải thích kí hiệu => Xem thêm