Câu hỏi:

Sự khác nhau giữa Salary, Wage và Income là gì?

Trả lời:

Salary: (Tiền lương)

Là số tiền lương cố định được trả hàng tháng hay hằng năm và không thay đổi dựa vào số giờ làm việc. Ví dụ:

  • The company is offering a competitive salary of $50,000 per year.(Công ty đưa ra mức lương rất cạnh tranh khoảng $50.000 mỗi năm)
  • He is going to take a new job with an annual salary of $20.000 ( Anh ta sẽ nhận một công việc mới với mức lương hàng năm là $20.000)

Wage: (Tiền công)

Là  số tiền được trả hàng tuần hoặc theo từng ngày dựa vào số tiền làm theo giờ, ngày hoặc tuần hoặc thỏa thuận dựa trên dịch vụ nào đó. Ví dụ:

  • The job pays very low wages (Công việc này trả lương rất thấp)
  • The minimum wage at McDonald’s is $15 an hour (Lương tối thiểu ở cửa hàng ăn nhanh McDonald là $15 một giờ)

Income: (Thu nhập)

Là để chỉ tất cả các khoản tiền bạn kiếm được sau một khoảng thời gian như 1 năm bạn làm việc hoặc tiền kiếm được từ những khoản đầu tư (investment). Được gọi chung là thu nhập tài chính. Ví dụ:

  • California’s state income tax rates range from 1 percent to 12.3 percent (Thuế thu nhập ở bang California dao động từ 1% đến 12.3%)
  • Tourism is a major source of income for the area. (Du lịch là nguồn thu nhập chính của khu vực này)

From english-learning.net with LOVE!