Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào Lớp 10 THPT năm học 2022 tỉnh Vĩnh Long

Thời gian: 60 phút

|

Lượt thi: 1822

|

Câu hỏi: 40Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau:

Question 6: It is useful to learn a(n) ___________ language.

Question 7: The party was ___________ organized.

Question 10: I am very happy to accept your ___________.

Chọn từ (ứng với A hoặc B, C, D) có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại.

Chọn từ (ứng với A hoặc B, C, D) có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

Đọc kỹ đoạn văn và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống.

The Two Festivals

Tet or Lunar New Year is a festival which occurs ___(21)___ late January or early February. It is a time for families to clean and decorate their homes, ___(22)___ enjoy special food such as sticky rice cakes. Family members ___(23)___ live apart try to be together at Tet.

Passover is ___(24)___ in Israel and by all Jewish people. On this festival, people celebrate freedom from slavery. Passover is also an ancient spring festival. On the first and second nights of Passover, Jewish families eat a special ___(25)___ called the Seder.

Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa

Tỉnh Bắc Ninh năm 2022

40 câu hỏi | 1,313 lượt thi | 60 phút

Sở GD&ĐT Hải Dương năm 2023

50 câu hỏi | 1,490 lượt thi | 60 phút

Tỉnh Nghệ An năm 2022

50 câu hỏi | 1,463 lượt thi | 60 phút

Tỉnh Nghệ An 2023

50 câu hỏi | 1,545 lượt thi | 60 phút

Tỉnh Đăk Nông năm 2022

50 câu hỏi | 772 lượt thi | 60 phút

Tỉnh Yên Bái năm 2022

50 câu hỏi | 824 lượt thi | 60 phút

Thành phố Hà Nội năm 2021

30 câu hỏi | 618 lượt thi | 60 phút

Tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022

50 câu hỏi | 1,118 lượt thi | 60 phút

Tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

40 câu hỏi | 575 lượt thi | 60 phút