A. LÝ THUYẾT

 • Sai ai, khiến ai, bảo ai làm gì sử dụng Have và get
  •  Cấu trúc với have: S + have somebody + V-infinitve + N
  •  Cấu trúc với get: S + get somebody + to + V-infinitve + N

Ví dụ:

I'll have Peter fix my car.

I'll get Peter to fix my car. 

 • Bắt buộc ai phải làm gì sử dụng make và force:
  •  Cấu trúc với make: S + make + somebody + V-infinitive + N
  •  Cấu trúc với force: S + force + somebody to + V-infinitive + N

Ví dụ:

The bank robbers made the manager give them all the money. (Cướp ngân hàng bắt quản lý đưa cho họ toàn bộ số tiền)

The bank robbers forced the manager to give them all the money. (Cướp ngân hàng bắt quản lý đưa cho họ toàn bộ số tiền)

 

 • Để cho ai, cho phép ai làm gì sử dụng let và permit / allow:
  • Cấu trúc với let: S + let + somebody + V-infinitive + N
  • Cấu trúc với permit/allow: S + permit/allow + somebody + to + V-infinitive + N

Ví dụ:

I never want to let you go.

My parents didn't permit / allow me to come home late. (Bố mẹ tôi không cho phép tôi về muộn)

 

4. Giúp ai làm gì  - HELP

 • Cấu trúc: S + help + somebody + V-infinitive / to + V-infinitive + N
 • Khi có tân ngữ (object) là đại từ chung (e.g people) thì ta có thể lược bỏ tân ngữ và giới từ TO
 • Khi tân ngữ của HELP và hành động DO thì ta cũng có thể lược bỏ tân ngữ và giới từ TO

 Ví dụ:

Please help me to throw this table away. (Làm ơn giúp tôi vứt cái bàn này đi)

She help me open the door. (Cô ấy giúp tôi mở cửa)

Có tân ngữ "me" có thể bỏ "to"

This wonder drug will help (people to) recover more quickly. ( Loại thuốc kì kiệu này sẽ giúp mọi người hồi phục nhanh hơn).

The fat body of the bear will help (him to) keep him alive during hibernation. ( Cơ thể béo của con gấu sẽ giúp nó sống sót trong kì ngủ đông).