1. Các đại từ sở hữu 

Dưới đây là một số đại từ sở hữu phổ biến được dùng trong tiếng Anh:

 • mine: cái của tôi
 • yours: cái của bạn
 • his: cái của anh ấy
 • hers: cái của cô ấy
 • Theirs: cái của họ
 • ours: cái của chúng tôi
 • its: cái của nó

2. Cách dùng

Khi sử dụng đại từ sở hữu cần lưu ý một số những điều sau:

 • Người ta dùng đại từ sở hữu để tránh phải nhắc lại tính từ sở hữu + danh từ được nhắc đến trước đó.

Ví dụ: Your books are heavy, ours are heavy too. (ours = our books: những cuốn sách của chúng tôi)

 • Khi dùng đại từ sở hữu, không được dùng danh từ đi theo sau nó

Ví dụ: Her dress is green and mine dress is red. (Phải dùng: mine)

Lưu ý: Mặc dù cách viết của his và its  trong đại từ sở hữu và tính từ sở hữu giống nhau, nhưng cần phân biệt được 2 trường hợp đó

Ví dụ: 

  • Your teacher is the same as his (his = his teacher: giáo viên của anh ấy - đại từ sở hữu)
  • This is his mother. (his mother: mẹ của anh ấy - tính từ sở hữu)