22/07/2020
2,665 Lượt xem

Phân biệt Picture of me và Picture of mine

Tìm hiểu sự khác nhau giữa Picture of me và Picture of mine (Photo of me và photo of mine)

Câu hỏi:

Picture of mePicture of mine có khác nhau không?

Trả lời:

Cả 2 cụm từ đều có thể được dịch sang Tiếng Việt là “bức hình/bức tranh của tôi”. Tuy nhiên, ý nghĩa của hai cụm từ không hề giống nhau.

Picture of me:

“A picture of me” có nghĩa là bức tranh có hình của tôi, tôi là chủ thể của bức tranh. A picture of me có thể thuộc quyền sở hữu của tôi, hoặc của ai đó khác.

Ví dụ:

  • My dad still keeps a picture of me as a baby. (Bố tôi vẫn còn giữ tấm hình của tôi lúc còn nhỏ)
  • People can’t believe this is a picture of me because I look so different now. (Mọi người không thể tin được rằng đây là bức hình của tôi bởi giờ tôi trông khác đi rất nhiều)

Phân biệt Picture of me và Picture of mine

A picture of mine

Ở đây, mine là đại từ sở hữu, cụm từ này bằng nghĩa với “my picture”, bức tranh của tôi, tôi là chủ sở hữu của bức tranh. Và bên trong bức hình này có thể có hình ảnh của tôi, hoặc bất kỳ cái gì khác. Ví dụ:

  • That picture was taken by Tom, but this is a picture of mine. (Bức hình đó được chụp bởi Tom, còn đây là bức hình tôi chụp)
  • I am sure this is a photo of mine, I took it 2 years ago. (Tôi chắc chắn đây là bức hình của tôi, tôi chụp nó cách đây 2 năm)

Hy vọng bạn đã phân biệt được sự khác nhau giữa Picture of me và Picture of mine (hoặc photo of me và photo of mine). Hãy chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích nhé.