Cách sử dụng little, a little, few, a few

Bài viết giúp các bạn phân biệt được cách dùng của "little, a little, few, a few". Để tránh nhầm lẫn, đạt hiệu quả cao trong làm bài tập và giao tiếp.

1. Cách dùng của little, a little

Các bạn cần ghi nhớ nguyên tắc sau:

  • Little + Danh từ không đếm được: Rất ít, ít không đủ để (có khuynh hướng phủ định)
Ví dụ: I have little money, not enough to buy a new house.

  • A little + Danh từ không đếm được: Có một chút, đủ để.
Ví dụ: I have a little money, enough to buy a new car.

2. Cách dùng của few, a few

Các bạn cần ghi nhớ nguyên tắc sau:

  • Few + Danh từ đếm được số nhiều: có rất ít, không đủ để (có khuynh hướng phủ định)
Ví dụ: I have few books, not enough for reference reading.

  • A few + Danh từ đếm được số nhiều: có một chút, đủ để
Ví dụ: I have a few records, enough for listening

  • Quite a few + danh từ đếm được = Quite a bit + danh từ không đếm được = Quite a lot of + Danh từ: Rất nhiều
Lưu ý: 

  • Trong 1 số trường hợp, khi danh từ ở trên đã được nhắc đến thì sau đó có thể bỏ danh từ đi, dùng "Little, Few" như các đại từ.
  • Ví dụ: Are you ready money - Yes, A little (Thay cho A little money)

Nguồn: tech12h.com

Bình luận