Cách sử dụng A lot of, lots of, plenty of, a large amount of, a great deal of

Những cách diễn đạt trên đều mang nghĩa tương tự như: much, many và most, nhưng về mặt ngữ pháp thì không hẳn giống nhau.

Theo sau các từ a lot, lots, plenty, a large amount và a great deal là giới từ of.

Ví dụ:

Plenty of shops open on Sunday mornings. (không phải là: Plenty shops …)

Many shops open on Sunday mornings. (không phải là: Many of shops …)

* There is not a lot of rice left. (không phải là: There is not a lot rice left.)

* There is not much rice left. (không phải là: There is not much of rice left.)

A lot of – lots of

Không có sự khác nhau nhiều giữa a lot of và lots ofA lot of và lots of đều mang tính chất thân mật, suồng sã. Hai cụm từ này đều có thể đứng trước danh từ không đếm được hoặc danh từ đếm được số nhiều, và trước đại từ. Khi a lot of / lots of đứng trước chủ ngữ số nhiều, thì động từ cũng chia tương ứng với dạng số nhiều.

Ví dụ:

A lot of my friends live abroad.

Lots of time is needed to learn a language.

Plenty of

Plenty of mang nghĩa : “đủ và nhiều hơn nữa”, theo sau đó là danh từ không đếm được hoặc danh từ số nhiều.

Ví dụ:

* There is plenty of time.

Plenty of shops accept credit cards.

A large amount of, a great deal of , a large number of

Cách diễn đạt này mang tính tương đối trang trọng. Sau A large amount of và a great deal of là danh từ không đếm được.

Ví dụ:

* She has spent a great deal of time in Europe.

Sau A large number of là trước danh từ số nhiều, và động từ theo sau nó cũng chia theo chủ ngữ số nhiều:

Ví dụ:

  • A large number of issues still need to be addressed.
  • A large number of reporters have arrived at the airport to interview Mr. Trump