Dưới đây là một số nội dung về lối nói bao hàm: Not only ..... but also (không những ... mà còn) các bạn cần ghi nhớ:

 • Cấu trúc: S + V + not oly + adj/adv/N/V + but also + adj/adv/N/V hoặc S + not only + V + but also + V

Ví dụ: 

  • (adj) Robert is not only talented but also handsome. (Robert không những thông minh mà còn đẹp trai)
  • (adv) He writes not only correctly but also neatly.  (Anh ấy không những viết chính xác mà còn ngắn gọn)
  • (N) She can play not only the guitar but also the violin (Cô ấy không những có thể chơi guitar, mà còn chơi được violon)
  • (V) She not only plays the piano but also composes music (Cô ấy không chỉ chơi được piano mà còn biết sáng tác nhạc)
 • Lưu ý: Sau not only và sau but also thì phải dùng các loại tương đương nhau

Ví dụ: 

  • He is not only famous in Italy but also in Switzerland (Sai)
  • He is famous not only in Italy but also in Switzerland (Đúng)