Cách sử dụng Because và Because of

Because và because of là hai từ nối chỉ nguyên nhân - kết quả trong tiếng Anh. Bài viết hướng dẫn cách sử dụng hai trạng từ chỉ lí do là Because và because of, cũng như so sánh sự khác nhau trong cách dùng của hai trạng từ.

I.Khái niệm:

  • Because và because of là hai cụm trạng từ chỉ lý do cho một sự việc nào đó.
  • Mang ý nghĩa "bởi vì"
Ví dụ:

I will not going out because it's raining.

I will not going out because of the rain.

II. Cách sử dụng Because và Because of

  • Because: Because thường đi với một mệnh đề hoàn chỉnh (clause), có đầy đủ chủ ngữ (subject), động từ (verb), (tân ngữ không bắt buộc):

Because + S + V + (O).

Ví dụ:

I don't like her because she is mean and arrogant.

Her key was lost because her children had dropped it on the road.

I like this picture because it's beautiful.

She could only eat a salad in the restaurant because she is a vegetarian

  • Because of: Đi với một đại từ (pronoun),  danh từ (Noun) hoặc cụm danh từ (Noun phrase):

Because of + pro (noun)/ noun phrase

Ví dụ:

He has an accident because of his carelessness.

They moved to Liverpool because of her job.

Minh went to the party yesterday because of his girlfriend's invitation.

III. Một vài lưu ý khi sử dụng Because và because of:

Cấu trúc của because và because of không thể sử dụng để thay thế cho nhau

Ví dụ:

He got sick because of he had walked in the rain.

-> He got sick because he had walked in the rain

My father didn't go to work yesterday because his backache 

My father didn't go to work yesterday because of his backache. 

Nguồn: tech12h.com

Bình luận