Much/ many (nhiều) thường đi với các danh từ sau nó và tuân theo các nguyên tắc sau:

  • Much thường đi với các danh từ không đếm được.

Ví dụ: She didn’t eat much breakfast (Cô ấy đã không ăn sáng)

  • Many thường đi với các danh từ đếm được.

Ví dụ: There aren’t many glasses in the table (Không còn nhiều cốc ở trên bàn)

  • Many/much thường dùng nhiều trong câu phủ định, nghi vấn. Câu khẳng định có thể người ta thường dùng: plenty of, a lot, lots of... để thay thế.

Ví dụ:

    •  How much money have you got?- I’ve got plenty
    • He got lots of men friends, but he doesn't know many women.