Cách thêm not vào sau động từ tobe và các trợ động từ

 • Thì hiện tại đơn:
  • Động từ thường: S + do/does (not) + V.

Ví dụ: I don't go to school on sunday

  • Tobe: S + tobe (not) + ...

Ví dụ: He isn't a student

 • Thì hiện tại hoàn thành: S + have/has (not) + V p2

Ví dụ: I haven't had a travel to Korean.

 • Thì quá khứ đơn: 
  • Động từ thường: S + didn't + V

Ví dụ: She didn't cook dinner yesterday.

  • Tobe: S + tobe (not) +...

Ví dụ: They weren't rich when lived in Japan.

 • Thì tương lai: S + will/would/can/could (not) + V...

Ví dụ: I can't buy this T-shirt.

Giải thích kí hiệu: Xem chi tiết