Câu giả định dùng với các động từ cầu khiến

Bài viết tổng hợp những động từ thường dùng trong câu giả định mà chúng ta cần ghi nhớ.

1. Các động từ cầu khiến

Khi xuất hiện các động từ cầu khiến sau, ta phải dùng câu ở dạng câu giả định:

 • Ask (yêu cầu), Command (ra lệnh), Decree (ra lệnh)
 • Insist (khăng khăng),Order (ra lệnh), Move (Đề nghị)
 • Propose (Đề nghị, đề xuất), Request (yêu cầu), Recommend (Giới thiệu)
 • Stipulate (Quy định), Suggest (Gợi ý), Urge (Thúc giục)

2. Cách sử dụng

 • Cấu trúc: S1 + V cầu khiến + that + S2+ V (Nguyên thể, không chia)
 • Ví dụ:
  • The doctor suggested that Tom stop smoking. (Bác sĩ đề nghị Tom bỏ hút thuốc lá)
  • We recommend that he go with us. (Chúng tôi đề nghị là anh ta đi với chúng tôi)
 • Lưu ý:
  • S2 + V(nguyên thể, không chia) có thể được thay thế bằng should + V (nguyên thể)
  • Ví dụ: 
   • The doctor suggested that Tom should stop smoking. (= The doctor suggested that Tom stop smoking)
   • I demand that I should be allowed to be free now. (= I demand that I be allowed to be free now)
 Giải thích kí hiệu 

Nguồn: tech12h.com

Bình luận