1. Cấu trúc

  • Dưới đây là cấu trúc của đảo ngữ trong câu điều kiện loại 1:

Câu đk loại 1:  If S + V (chia ở thì hiện tại đơn), S + will (not) + V nguyên thể

Đảo ngữ đk loại 1:  Should + S + V (chia ở thì hiện tại), S + will/may/might/should/can (not)… + V nguyên thể

  • Ví dụ:

    If you should hear the fire alarm, leave the building at once.

-> Should you hear the fire alarm, leave the building at once.

(Nếu bạn nghe tiếng báo động cháy nổ, hãy rời khỏi tòa nhà ngay tức khắc)

  • Các bạn có thể xem thêm kiến thức về câu điều kiện loại 1 => Xem thêm

2. Cách dùng

Đảo ngữ câu điều kiện loại 1 dùng để chỉ tình huống có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

  • Nếu trong câu có “should” ở mệnh đề if, thì đảo “should” lên đầu câu

Ví dụ: If he should ring , I will tell him the news. → Should he ring, I will tell him the news.

  •  Nếu trong câu không có “should”, chúng ta phải mượn “should”

Ví dụ: If he has free time, he’ll play tennis. → Should he have free time, he’ll play tennis.

3. Bài tập vận dụng

Bài tập 1: Sử dụng cấu trúc đảo ngữ trong câu điều kiện loại 1, viết lại câu

  1. If you study hard , you will passthe exams.
  2. If it rains , we won't walk to the town.
  3. If he has a temperature, he will see the doctor.
  4. If my friends come, I will be very happy.
  5. If she earns a lot of money, she will fly to New York.

Bài tập 2: Chọn đáp án phù hợp

1. ____ Mary study hard, she will pass the exam

a. If                     b. Should

c. Were              d. Had

2. _____they ber, they could lift the table

a. If                    b. Should

c. Were             d. Had

3. _____Mary studied hard, she would have passed the exam

a. If                   b. Should

c. Were             d. Had