Đảo ngữ trong câu điều kiện loại 2

Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng , bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79K/1SP (Miễn phí giao hàng Free Extra), tặng bố, chồng, ny thì quá tốt. Thanks cả nhà. Xem ngay

Bài viết cung cấp cho các bạn toàn bộ kiến thức về cấu trúc, cách sử dụng và bài tập đảo ngữ trong câu điều kiện loại 2. Nhằm giúp các bạn nắm được kiến thức, vận dụng làm bài tập để chinh phục ngữ pháp tiếng Anh.

1. Cấu trúc

 • Dưới đây là cấu trúc của đảo ngữ trong câu điều kiện loại 2:

Câu điều kiện: If + S1 + V (chia ở thì quá khứ đơn), S2 + would/might/could… + V nguyên thể

Câu đảo ngữ:  Were + S1 + (not) + O, S2 + would/might/could… + V nguyên thể

 • Ví dụ:

If I were you, I wouldn't do that -> Were I you, I wouldn't do that.

(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không làm điều đó)

2. Cách dùng

Đảo ngữ trong câu điều kiện loại 2 dùng để chỉ tình huống giả định, không thể xảy ra ở hiện tại, không có thực ở hiện tại:

 • Nếu trong câu có động từ “were”, thì đảo “were” lên đầu.
Ví dụ: If I were a bird, I would fly. → Were I a bird, I would fly. 

 • Nếu trong câu không có động từ “were” thì mượn “were’ và dùng “ to V”
Ví dụ: If I learnt Russian, I would read a Russian book. → Were I to learn Russian, I would read a Russian book.

3. Bài tập vận dụng

 Bài tập 1: Viết lại các câu sau theo cấu trúc đảo ngữ 

 1. I would love him if I were you.->...........
 2. If you came home soon, you would be able to meet my girl. ->...........
 3. Lisa would find the milk if she looked for it in the fridge.->..........
 4. If I were a bird, I should fly home at once.->..............
 5. If you spoke louder, your classmates would understand you.->...........
Bài tập 2: Khoanh vào đáp án đúng.

 1. 1. ____ Mary study hard, she will pass the exam
a. If       b. Should       c. Were       d. Had

 1. 2. _____they stronger, they could lift the table
a. If       b. Should       c. Were       d. Had

 1. 3. _____Mary studied hard, she would have passed the exam
a. If       b. Should       c. Were       d. Had 

 

 

 

Nguồn: tech12h.com

Bình luận