I. Cấu trúc Too…to (Quá…đến nỗi không thể)

1. Đối với tính từ (adjective)

S + be + too + Adj + (for somebody) + to V

Ex: The food is too hot for us to eat.

2. Đối với trạng từ ( adverb)

S + V + too + Adv + (for somebody) + to V

Ex:  Our teacher spoke too quickly for us to understand.

 II. Enough ... to (Đủ….để có thể làm gì)

1. Đối với tính từ (adjective)

S + be + Adj + enough + (for somebody) + to V

Ex: They are not old enough to drive cars

2. Đối với trạng từ ( adverb)

S + V + Adv + enough + (for somebody) + to V

Ex: He ran fast enough to catch the bus.

3. Đối với danh từ ( noun)

S + V/tobe + enough + N + (for somebody) + to V

Ex: We saved enough money to buy a new villa.

Một số lưu ý khi dùng "Enough":

  • Nếu câu ban đầu đang chứa những phó từ chỉ cách thức như quite, very, so, too, a lot of… thì phải bỏ các từ ngữ này đi.

Ex: He can’t buy a new house 

 =>    He doesn’t have enough money to buy a new house. 

  • Nếu chủ ngữ câu đầu là bổ ngữ câu sau thì phải bỏ bổ ngữ câu sau đi.

 Ex: The water is quite cool. I can drink it. 

 =>     The water is cool enough for me to drink. 

  • Nếu 2 câu có cùng chủ ngữ thì câu có enough sẽ bỏ cụm từ “for somebody”

 Ex: John is good. He can design a house. 

 =>      John is good enough to design a house.

 Hi vọng sau bài học này Chuyendetienganh.com đã giúp bạn phân biệt được cách dùng và cấu trúc giữa Too và Enough. Chúc bạn học tốt!