A. LÝ THUYẾT

I. Khái niệm:

Câu ước là câu diễn tả mong muốn, ước muốn của ai đó về một việc trong tương lai, ở hiện tại hay về một điều trong quá khứ.

Ví dụ:

I wish I would be a teacher in the future.

She wishes she could be a nurse.

II. Các loại câu ước:

 • Câu ước loại 1:
  • Ước một điều sẽ xảy ra trong tương lai
  • Cấu trúc: S + wish + S + would/could + V(nguyên thể)

Ví dụ:

I wish I could ride a horse.

Children always wish they could be superman.

Lưu ý: Động từ “wish” chia theo thì và chia theo chủ ngữ.

 • Câu ước loại 2:
  • Câu ước về một điều trái với hiện tại.
  • Cấu trúc: S + wish + S + V-QKĐ

Ví dụ:

I wish she were here now.

My sister wishes she were rich now.

Lưu ý: 

Động từ “wish” chia theo thì và chia theo chủ ngữ

Động từ tobe sẽ chia là "were cho tất cả các ngôi.

 • Câu ước loại 3: 
  • Ước một điều ngược với quá khứ
  • Cấu trúc: S + wish + S + had + VpII

Ví dụ:

I wish I had been more hard-working.

Mary wishes she had gone to school yesterday

Lưu ý: Động từ “wish” chia theo thì và chia theo chủ ngữ.